Geen producten (0)

Algemene voorwaarden

 

Deze algemene voorwaarden gelden voor handelsnaam Corona shop. Corona shop is onderdeel van Corona shopping & events, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 30143202. Corona shop / Corona shopping & events wordt hierna Corona genoemd.

 

Artikel 1 : Algemeen / Toepasselijkheid

 

1.1     Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Corona zijn - bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden - deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing.

1.2     Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.

1.3     Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Corona erkend.

 

Artikel 2 : Aanbiedingen/overeenkomsten

 

2.1     Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld. Corona behoudt zich het recht voor om de prijzen & btw-tarieven te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Aanbiedingen van Corona gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

2.2     Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Corona.

2.3     Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Corona zich het recht voor de aanbieding na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

2.4     Corona is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

2.5     Sommige producten hebben een leeftijdsclassificatie. Wanneer u deze producten besteld, verklaart u dat u tenminste deze leeftijd heeft bereikt.

2.6     Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

 

Artikel 3 : Levering

 

3.1     Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

3.2     Aan de leveringsplicht van Corona zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Corona geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

3.3     Alle door Corona genoemde termijnen zijn indicatief en gelden alleen voor bezorgadressen in Nederland. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3.4     De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u. Corona streeft er naar om zoveel mogelijk gebundeld te verzenden, in zo min mogelijk aantal zendingen. In sommige gevallen zullen we deelleveringen uitvoeren. Dit is geen recht.

3.5     Corona zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. Als plaats van levering geldt het adres, dat de klant aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. Met inachtneming van wat hierover in andere artikelen van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken of kenbaar gemaakt.

Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. In geval van ontbinding zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 15 dagen na ontbinding, terugbetalen.

 

Artikel 4 : Herroepingsrecht

 

4.1     Corona spant zich in om uw bestelling naar tevredenheid uit te voeren. Mocht u onverhoopt toch willen afzien van uw aankoop, dan kan dat door binnen veertien (14) dagen gebruik te maken van uw herroepingsrecht. Deze afkoelperiode gaat in op de dag van ontvangst van het pakket. Binnen deze veertien dagen kunt u zonder opgaaf van redenen het gekochte product te retourneren. Uitzonderingen zijn speciaal voor u gemaakte of bestelde producten.

4.2     Om aanspraak te maken op uw herroepingsrecht, dient het te retourneren product aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • Het product is nog ongebruikt.
  • Het product zit nog in de originele verpakking.
  • De originele verpakking is ongeopend.
  • De originele verpakking is onbeschadigd.
  • De originele verpakking is niet vervormd of bewerkt.

 

Artikel 5 : Retourzending

 

5.1     De kosten van retourzending zijn voor rekening van Corona. Hetzelfde bedrag zal worden vergoed als dat is betaald voor verzending bij bestelling.

5.2     Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij Corona, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.  

 

Artikel 6 : Prijzen

 

5.1     Prijzen worden vastgesteld door Corona.

5.2     Alle door Corona vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen hiervan wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

5.3     Prijzen zijn inclusief btw en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld.

 

Artikel 7 : Gegevensbeheer

 

7.1     Indien u een bestelling plaatst bij Corona, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Corona. Corona houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.

7.2     Corona respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

7.3     Corona maakt in sommige gevallen gebruik van een mailingslijst. Elke mailing bevat instructies u van deze lijst te verwijderen.

 

Artikel 8 : Garantie en conformiteit

 

8.1     Corona staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst of de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

8.2     Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

8.3     De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Corona) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Corona. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan Corona schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

8.4     Indien klachten van de afnemer door Corona gegrond worden bevonden, zal Corona naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Corona en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken. Iedere aansprakelijkheid van Corona voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

8.5     Deze garantie geldt niet indien:

  1. en zolang de afnemer jegens Corona in gebreke is;
  2. de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
  3. de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Corona en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;
  4. de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

 

Artikel 9 : Afbeeldingen en specificaties

 

9.1     Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite of publicaties van Corona gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

Artikel 10 : Overmacht

 

10.1   Corona is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2   Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Corona alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3   Corona behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Corona gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.4   Indien Corona bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

Artikel 11 : Aansprakelijkheid

 

11.1   Corona is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten.

 

Artikel 12 : Eigendomsvoorbehoud

 

12.1   Eigendom van alle door Corona aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Corona zolang de afnemer de vorderingen van Corona uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Corona wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

12.2   De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

12.3   De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Corona of een door Corona aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Corona haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

12.4   Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Corona zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

12.5   De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Corona.

 

Artikel 13 : Toepasselijk recht

 

12.1   Op alle overeenkomsten en bestellingen is het Nederlands recht van toepassing.

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.